Đặt một câu hỏi

QUAN TRI HOC NAM 2016-thay chon8

Giáo trình quản trị học

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tề, khoa học quản trị ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp hay cộng đồng và cao hơn nữa là của cả một quốc gia