Xuất bản phẩm của chúng tôi

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Mã SP:
  • 0 lượt mua
  • (0) lượt xem

Thông tin cuốn sách

Trong quá trình phát triển và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, ngày càng xuất hiện nhiều các tổ chức xã hội dân sự rất đa dạng. Một trong các loại hình mới ngày càng phát triển phong phú là các các doanh nghiệp xã hội, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh,… nhưng không theo đuổi mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Việc nghiên cứu sâu lĩnh vực doanh nghiệp xã hội tại một vùng nông nghiệp và kinh tế đang phát triển như Đồng bằng sông Cửu Long là một chủ đề thời sự và có ý nghĩa lý luận gắn chặt với thực tiễn, phù hợp với chuyên ngành kinh tế phát triển. Người đọc cho rằng luận án không trùng lặp với các nghiên cứu trước đó vì cả nội dung, phương thức tiến hành và các kiến nghị đều có nhiều đóng góp mới mẻ.   Một là, công trình đã trình bày khá rõ nội hàm của Doanh nghiệp xã hội (DNXH) và Doanh nhân xã hội (DNXH) trong nông nghiệp, như tổ chức nằm ở “giao lộ” của ba khu vực (công cộng, tư nhân và tự nguyện). Đây là một lĩnh vực mới, có nhiều nhân tố mới tác động trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập sâu. Từ khái niệm chung, tác giả đã tổng quan về các nghiên cứu về vấn đề khá mới này ở trong và ngoài nước. Phần tổng quan này đã cập nhật các nghiên cứu có liên quan, chủ yếu là 10 năm gần đây. Tác giả cũng đưa ra tổng quan các kinh nghiệm đa dạng của các nước về DNXH và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Hai là, thông qua các cuộc khảo sát, tác giả đã tập hợp và đánh giá về sự phát triển DNXH trong các năm gần đây (2011-2014) trong nước và tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại để phân tích, đưa ra các nhận xét xác đáng cùng với tư liệu đưa ra là khá cập nhật. Tác giả có công thu thập và thực hiện được các cuộc khảo sát chuyên sâu để đánh giá về DNXH trong nông nghiệp tại 12/13 tỉnh đồng bằng song Cửu Long. Đây là công phu rất đáng trân trọng do chính tác giả trực tiếp hỏi chuyện, ghi chép và xử lý. Đề tài cũng phân tích các số liệu khác từ các số liệu kinh tế chính thức đến các kết quả điều tra của Viện phát triển bền vững vùng Nam bộ. Từ thực tiễn được phân tích, tác giả đã phân tích sâu hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DNXH trong lĩnh vực nông nghiệp tại đồng bằng song Cửu Long, cả thuận lợi và thách thức. Nghiên cứu này có giá trị tham khảo đối với các địa phương khác và các ngành, lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng và bền vững đất nước trong thời kỳ mới. Ba là, thông qua phân tích lý luận và thực tiễn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tác giả đã đề ra các định hướng và kiến nghị có tính khả thi. Các kiến nghị này dựa trên nền tảng về quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển DNXH vùng đồng bằng sông Cửu trong trong thời gian tới. Các giải pháp nêu ra bao gồm nhiều khía cạnh từ đổi mới nhận thức, cơ chế chính sách và phát huy tác động đến sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Đối với các giải pháp này, nên nhấn mạnh hơn về vai trò của DNXH có đóng góp thiết thực trong việc nối kết sản xuất với thị trường bằng các cơ chế “mềm”, đáp ứng nhu cầu tự nguyện của loại DNXH.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.295.299 - Fax: (028) 38.250.359
 

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Là đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương – Phường 5 – Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.575.466 – Fax : (028) 38.550.783
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – Website: www.nxb.ueh.edu.vn
 
 
 x 
Giỏ hàng trống